Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Edukacja Kręgosłup w Działaniu, zwanej dalej skolioza.org.

I. Prawo autorskie

1. Treść stron internetowych skolioza.org chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że skolioza.org wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

2. Nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia zmieszczone na stronach internetowych skolioza.org stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

II. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej skolioza.org mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej skolioza.org w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. Skolioza.org nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

4. Korzystanie lub stosowanie preparatów, produktów leczniczych lub innych środków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Skolioza.org nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych skolioza.org informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie
i zakresie stosowanej terapii.

5. Skolioza.org zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych
w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

6. Osoby korzystające z możliwości przysłania zdjęć, informacji, komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.

7. Przesyłając materiał naszego serwisu skolioza.org nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.

8. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na skolioza.org zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.

9. Osoby korzystające z możliwości przesyłania zdjęć, opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.

10. Skolioza.org nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Skolioza.org może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

III. Zasady korzystania z serwisu przeznaczonego dla osób z wykształceniem medycznym

1. Na stronach internetowych skolioza.org mogą znajdować się informacje przeznaczone wyłącznie dla lekarzy, gdzie zostały umieszczone treści tylko i wyłącznie dla osób z wykształceniem medycznym, w szczególności lekarzy.

2. Użytkując strony przeznaczone dla osób wykonujących zawód medyczny użytkownik potwierdza, że ma do tego prawo.

IV. Odpowiedzialność

1. Informacje zawarte w serwisie internetowym skolioza.org zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów skolioza.org nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie skolioza.org mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

2. Skolioza.org nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych skolioza.org bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

3. Skolioza.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony.

4. Skolioza.org nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

5. Serwis internetowy skolioza.org posiada linki do stron osób trzecich. Skolioza.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością skolioza.org nie oznacza, że skolioza.org rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: info@skolioza.pl.

(PM)